SK | EN

ELA Academy

ELA ACADEMY bola založená s cieľom vytvoriť fórum pre rozvoj právnej vedy a vzdelávania na európskej úrovni. Filozofiou ELA ACADEMY je spolupráca akademickej obce s právnikmi pôsobiacimi v stavovských organizáciách, v súkromnom ako aj vo verejnom sektore, a to na poli konferencií, workshopov a seminárov k aktuálnym témam národného, európskeho a medzinárodného práva.

ELA ACADEMY podnecuje spoluprácu medzi domácimi a zahraničnými právnikmi, čím sa ponúkajú možnosti výmeny cenných poznatkov, zdieľania aplikačných problémov v praxi jednotlivých právnych systémov ako aj nadviazania kontaktov a realizácie spoločných projektov.

ELA ACADEMY je tiež sprievodcom siete vnútroštátnej a európskej legislatívy, ktorá ovplyvňuje nielen právnickú obec, ale aj širokú verejnosť.
Tým umožňuje poskytnúť mnohým cieľovým skupinám orientáciu v problematike právnych predpisov s ktorými prichádzajú do kontaktu pri výkone svojej profesie alebo v rámci štúdia.

ELA ACADEMY tak vytvára priestor pre právnikov, študentov, absolventov a širokú verejnosť na získavanie, prehlbovanie a rozširovanie si vedomostí vo vybraných oblastiach práva.