SK | EN

Náš tím

JUDr. DOROTA FLAŠÍKOVÁ, LL.M.

Vzdelanie a prax

Dorota študovala na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy. Po štúdiu pokračovala v prehlbovaní vedomostí na Vrije Universiteit Brussels, kde úspešne ukončila štúdium LL.M., zamerané na európske a medzinárodne právo. Práve toto štúdium ju utvrdilo v záujme venovať sa tejto oblasti práva aj naďalej. Prax v oblasti problematiky Európskeho práva nadobudla aj počas stáže v Kancelárii slovenskej delegácie v Európskom Parlamente. Už počas štúdia na Vysokej škole pôsobila ako právny asistent v Advokátskej kancelárii JUDr. Lívie Krnčokovej a neskôr ako právny koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr. Daniely Suchánkovej.

Zameranie

Dorota vzhľadom na nadobudnuté bohaté skúsenosti, prax a vzdelanie v zahraničí sa orientuje predovšetkým na oblasť práva Európskej únie a s tým spojené konzultačné služby. Dorota disponuje dynamickosťou, manažérskymi schopnosťami a vysokým pracovným nasadením, čím sa vie dokonale prispôsobiť potrebám jednotlivých klientov. Vždy sa snaží zabezpečiť najefektívnejšie riešenie v konkrétnych situáciách.   
Vzhľadom na získané dlhoročné skúsenosti v oblasti organizovania spoločenských podujatí, seminárov a teambuildingov je riadiacou osobou v organizovaní seminárov, školení, prednášok a workshopov  organizovaných ELA ACADEMY.

Jazykové znalosti

Anglický jazyk, Taliansky jazyk, Bulharský jazyk

JUDr. LENKA HOLKOVÁ

Vzdelanie a prax

Lenka získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave,  následne po úspešnom vykonaní rigoróznej  skúšky získala titul doktor práv. Prvotnú prax nadobudla už počas štúdia na pozícií právneho asistenta a po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobí ako exekútorský koncipient na exekútorskom úrade v Bratislave.
Lenka je zapísaná v zozname exekútorských koncipientov Slovenskej komore exekútorov.

Zameranie

Lenka sa vo svojej praxi  sústreďuje predovšetkým na oblasť občianskeho, exekučného a pozemkového práva. Každoročne absolvuje doškoľovacie semináre a školenia v rámci týchto oblastí. Lenka je  vzhľadom na svoju komunikatívnu povahu schopná viesť náročné rokovania s klientmi a zároveň aj komplexne riešiť ich zložité problémy.

Jazykové znalosti

Nemecký jazyk, Anglický jazyk

JUDr. MICHAELA KONTRÍKOVÁ

Vzdelanie a prax

Michaela získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde taktiež vykonala rigoróznu skúšku a získala titul doktor práv. Už počas štúdia inklinovala k oblasti trestného práva, a to najmä v jeho medzinárodnom rozmere. Prax získala v dvoch advokátskych kanceláriách, v ktorých zastávala pozíciu právneho asistenta a neskôr office managera.
Michaela v súčasnosti pôsobí na Sekcii medzinárodného a európskeho práva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Aktívne sa venuje problematike právneho styku s cudzinou podľa V. časti Trestného poriadku SR a agende justičnej spolupráce v trestných veciach a trestného práva v EÚ.

Zameranie

Špecializuje sa prevažne na problematiku korupcie, a to nielen na vnútroštátnej úrovni, ale aj na poli EÚ, Rady Európy a OSN, kde sa zúčastňuje zasadnutí výborov určených pre túto oblasť.  
Michaela sa zúčastnila niekoľkých národných a medzinárodných konferencií a workshopov, pričom na nich participovala aj ako lektor.
Efektívne pracovné výsledky Michaela dosahuje vďaka schopnosti uvažovať v súvislostiach, niekoľko krokov dopredu. Vyniká tiež bezproblémovou komunikáciou, flexibilitou, zodpovedným a účinným systémom práce.

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Poľský jazyk, Francúzsky jazyk

Mgr. MICHALA OLGYAYOVÁ

Vzdelanie a prax

Michala získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V súčasnosti študuje LL.M. program zameraný na európske obchodné právo. Prvé praktické skúsenosti získala  už počas štúdia na pozícii právneho asistenta a  po ukončení vysokoškolského štúdia pracuje ako advokátsky koncipient v jednej z bratislavských advokátskych kancelári.

Zameranie

Vo svojej praxi sa zameriava najmä na občianske právo, právo obchodných spoločností a kontraktuálne právo, v rámci národnej aj európskej úpravy a v tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti.
Michala je výnimočná svojou schopnosťou zachovať si potrebný nadhľad aj vo vysoko stresujúcich a napätých situáciách. Je veľmi rozvážna a spoľahlivá. Ku každému problému pristupuje zodpovedne a s jej vlastným perfekcionizmom.

Jazykové znalosti

Anglický jazyk, Nemecký jazyk