SK | EN

Služby

 • Konzultácie v oblasti práva Európskej únie
  • Environmentálne právo EÚ
   ELA sa sústreďuje na monitorovanie prijatých zmien, ale aj na plánované legislatívne zámery zavádzané EÚ, s cieľom predchádzať porušovaniu európskych právnych noriem (smerníc a nariadení). Na tomto základe ponúka kompletné analýzy, mapovanie situácie v rámci EÚ a konzultácie ohľadne ďalšieho smerovania klienta v danej oblasti.
  • Súťažné právo EÚ
   Zameriava sa na problematiku zneužívania dominantného postavenie na trhu, štátnu pomoc a právnu úpravu kartelov.
  • Právo európskych obchodných spoločností 
   Poradenstvo pri premiestňovaní sídla resp. zriaďovaní sídla, pobočky alebo dcérskej spoločnosti v zahraničí.
  • Inštitucionálne otázky EÚ
   Naša spoločnosť Vám umožní spoľahlivo sa orientovať a využívať dostupné prostriedky v konkrétnych prípadoch žiadostí a sťažností adresovaných inštitúciám EÚ.
   ELA CONSULTING taktiež ponúka služby zastupovania slovenských subjektov pred orgánmi EÚ.
 • Konzultácie v oblasti medzinárodného obchodu
  • Právne režimy v oblasti medzinárodného obchodu
  • Dodacie doložky INCOTERMS
  • Medzinárodný platobný styk
 • Konzultácie v oblasti právneho styku s cudzinou v rámci trestného konania
  • Postup pri podaní žiadosti o odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody z cudziny do Slovenskej republiky
  • Postup pri podaní žiadosti o odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody zo Slovenskej republiky do cudziny
  • Režim právnej pomoci (dožiadania do cudziny)
 • Konzultácie v oblasti právnej úpravy Slovenskej republiky
  • Obchodné právo
   • Právo obchodných spoločností – konzultácie pri zakladaní obchodných spoločností – výber najvhodnejšej právnej formy a všetkých dôsledkov takéhoto výberu, vzhľadom na požiadavky klienta
   • Záväzkové právo
   • Konkurz a reštrukturalizácia – poradenstvo pri uplatňovaní pohľadávok v konkurznom konaní a monitorovanie priebehu jednotlivých fáz konkurzného konania
   • Poradenstvo v oblasti úverov, pôžičiek a hypoték – konzultácie pri uzatváraní hypotekárnych zmlúv, spotrebiteľských zmlúv, úverových zmlúv, poradenstvo pri neschopnosti plnenia podmienok vyplývajúcich zo zmlúv
  • Občianske právo
   • Exekučné právo
    – právne konzultácie týkajúce sa vymáhania pohľadávok v exekučnom konaní
   • Záväzkové právo