SK | EN

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ELA – European Law Association s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť ELA – European Law Association s.r.o., so sídlom Súmračná 27, 821 02 Bratislava, IČO: 46 472 282, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 77802/B (ďalej len „spoločnosť“ alebo „poskytovateľ“) poskytuje služby právneho vzdelávania a konzultačné služby (ďalej len „služby“).
 2. Klient alebo odberateľ služieb je fyzická osoba a /alebo právnická osoba, ktorá na základe objednávky využíva služby spoločnosti (ďalej len „klient“ alebo „odberateľ“). 
 3. Týmto sa upravujú Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú vzájomný vzťah medzi spoločnosťou a klientom. 
 4. Spoločnosť a klient môžu na základe vzájomnej dohody uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“). V prípade uzatvorenia Zmluvy sa vzájomné vzťahy riadia touto Zmluvou. 

II. Rezervácia služieb

 

 1. Rezervácia služieb z portfólia spoločnosti prostredníctvom internetových stránok spoločnosti je považovaná za predbežnú objednávku týchto služieb.
 2. Rezervácia služieb sa  stáva záväznou v nasledujúcich prípadoch:
  • zaplatením ceny za službu na základe zálohovej faktúry a/alebo
  • potvrdením predbežnej objednávky  e- mailom alebo telefonicky

III. Konečná platba

Konečná platba za služby bude podľa dohody poskytovateľa a odberateľa realizovaná v hotovosti alebo prevodom na účet spoločnosti. Splatnosť faktúr za služby poskytnuté spoločnosťou je 7 dní, ak sa poskytovateľ a odberateľ nedohodnú inak. V prípade omeškania odberateľa so zaplatením riadne doručenej faktúry za služby poskytnuté spoločnosťou, je spoločnosť oprávnená uplatniť si voči odberateľovi úrok z omeškania vo zákonom stanovenej výške za každý aj začatý deň omeškania.

IV. Zmeny v objednaných službách

Všetky zmeny dohodnutých podmienok poskytovania služieb spoločnosťou, musia byť doručené spoločnosti formou e-mailu alebo poštou. Spoločnosť si vyhradzuje právo úpravy cien pri akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa objednaných služieb. 

V. Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov  klient poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy spoločnosti.   Poskytnuté osobné údaje bude využívať spoločnosť výhradne na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými budú informovať odberateľa o ponuke svojich výrobkov a služieb. Uvedené súhlasy so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na vopred neurčenú dobu.
 2. Odberateľov uvedený súhlas môže odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú uchovávané a spracované spoločnosťou v rozpore s udeleným súhlasom.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. VOP upravujú práva medzi spoločnosťou a odberateľom.
 2. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti.
 3. Spoločnosť je oprávnená jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia VOP. Zmena alebo doplnenie VOP je účinné dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetových stránkach spoločnosti. 
 4. Odberateľ uzatvorením Zmluvy súhlasí so znením týchto VOP, s ktorými bol pri uzatvorení Zmluvy plne oboznámený a akceptoval ich.
 5. Všetky vzťahy neupravené týmito VOP alebo Zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 Tieto VOP sú platné od 01.03.2012.